Holiday Inn Prague Airport

Holiday Inn Prague Airport


K Letišti 1074/32
161 00 Praha 6

www.ihg.com