Hotel Spiritka

Hotel Spiritka


Atletická 2352/11
169 00 Praha 6 - Břevnov-Praha 6